Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

xnothumanalall
11:05
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeinthe beinthe
11:05

June 21 2017

xnothumanalall
22:48
6833 0fae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvisibile invisibile
xnothumanalall
22:44
22:42
9821 2e5e 500

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacalvados calvados
xnothumanalall
22:41
0837 a761
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
22:41
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viasoSad soSad
xnothumanalall
22:40
To takie miłe u pani, że pani nie jest wesoła.
— Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu"
xnothumanalall
22:38
6152 73b2 500
xnothumanalall
22:37
xnothumanalall
12:49
5620 955b
Reposted fromfidelity fidelity viabylejaka bylejaka
xnothumanalall
12:49
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka
xnothumanalall
12:48
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viabeinthe beinthe

June 20 2017

xnothumanalall
22:50

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
xnothumanalall
22:44
xnothumanalall
22:04
4476 7c3b
Reposted fromczajnikq czajnikq viaMezame Mezame
xnothumanalall
20:57
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
xnothumanalall
20:56
4047 df02 500
Reposted fromYuei Yuei viaszydera szydera
xnothumanalall
20:47
xnothumanalall
20:45
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl