Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

xnothumanalall
08:50
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
08:50
3488 2e8c 500

August 09 2017

xnothumanalall
10:25
1627 88c4 500
Reposted frommoai moai viahidingtonight hidingtonight
xnothumanalall
10:25
3542 1067 500
Reposted fromfungi fungi viaunique unique
xnothumanalall
10:22
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoxygenium oxygenium
xnothumanalall
10:18
1104 6463
Reposted fromzciach zciach viaoxygenium oxygenium
xnothumanalall
10:18
9418 0ba1 500
Warszawa. Zdjęcie roku ;)
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaoxygenium oxygenium
xnothumanalall
10:15
xnothumanalall
10:13
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viadiscort discort
xnothumanalall
10:13
9080 25cb 500
Reposted frommyrla myrla viabadalena badalena
xnothumanalall
10:13
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viabadalena badalena
xnothumanalall
10:13
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viabadalena badalena
xnothumanalall
10:10
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaorientalnazupa orientalnazupa
xnothumanalall
10:10

July 27 2017

xnothumanalall
13:20
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
xnothumanalall
13:20
6092 fed7 500
Wojaczek
Reposted frompoppyseed poppyseed viaorientalnazupa orientalnazupa
xnothumanalall
13:10
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacharlotte-ka charlotte-ka
xnothumanalall
13:09
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
xnothumanalall
13:09
5226 4922 500
Reposted fromtfu tfu viaNoemiJustine NoemiJustine
xnothumanalall
13:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl